A bináris opciók genezismátrixának rendszere

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM Doktori Iskola - PDF Free Download

konTEXTUS könyvek 9. - ÜNNEP

A művészetnek a tudománnyal való lehetséges kapcsolatai, sajátos közös működési formái; a nézetek változásai viszonyukat illetően; a kísérletek közös és eltérő történetük lineáris és nemlineáris struktúrák szerinti osztályozására, és az ezekből kirajzolódó mintázatok bemutatása jelentik vizsgálódásaim fő irányát. Fókuszálok arra a médiaarcheológiai jelenségre, mely a korábbi elméletekből, már elvetett premisszákból, kísérletekből vagy technikai apparátusokból indul ki, azokat értelmezi újra.

a bináris opciók genezismátrixának rendszere

A biológiából kölcsönzött szóval az atavizmus fogalma az, melynek jelentéskörét kiterjesztem, és ennek segítségével a művészet és a tudomány, a kortárs média- és médiumművészet olyan jelenségeit, megismerési módszereit tanulmányozom, melyek egy-egy korábbi művészeti vagy tudományos médiumból való eredeztethetőségre, a jelen gyakorlatnak és formáknak a korábbiakra való visszaütéseire utalnak. Egy DLA dolgozat megírásakor az értekezés szerzőjének szembe kell néznie azzal a ténnyel, hogy képzőművészként vizuális művészeti alkotások által megfogalmazott, képi metaforákban kódolt jelenségeket, melyeket explicit és implicit jelentésekre fordít, művészetelméleti eszközökkel kénytelen vizsgálni, annak ellenére, hogy munkájában nem a művészettörténet vagy az esztétika módszertanát alkalmazza elsődlegesen.

Az episztemológia, a tudomány- és művészetszociológia, a kognitív tudományok, az antropológia, az etnográfia, illetőleg a matematika, fizika, biológia, és kémia eszköztárát, másként a természettudomány metódusait és technikáit is használó művészeti praxis metaforáit tekintem kutatásaimban meghatározóaknak.

a bináris opciók genezismátrixának rendszere

Az ilyen módon szerezhető tudás a tudományos kutatásból származó tudástól eltérő jellegű. A média alapú művészeti praxis paradigmaváltását éljük, átváltunk a tudásalapú, a médiumokat szabadon használó gyakorlat felé.

Uploaded by

A DLA kutatási program, mely a gyakorlati kísérletek során formálódik, kiváló mintája ennek a művészeti praxisnak. A művész DLA disszertáció írásos anyaga mint művészeti produktum, illetve a hozzá kapcsolódó művészeti gyakorlat mint tudományos kutatás paradox viszonyával világít rá arra problematikára, mely egy ilyen dolgozat írásakor megfogalmazódik.

Mivel művészeti praxisom régóta a tudományos kutatás, a fizika és kémia témakörében mozog, természetes volt, hogy ezeknek a kutatásoknak az eredményei adják a dolgozat gerincét. Penn State Press, Pennsylvania, A témához egy hipertext módjára felépülő szöveg-hálózat, vagy rizóma-szerűen felépülő struktúra lenne ideális, ám a formai követelményeknek ez nem felelne meg, így megoldásként egy képzelt térbeli, mozaikszerű szerkezet keretében valósítom meg a dolgozatot, melyet habstruktúrának nevezek.

Ennek egy kétdimenziós metszete az értekezés. Az alkotói munkában, így a DLA dolgozatra való felkészülés és az értekezés írása, s a hozzá kapcsolódó kutatás és alkotás során is kiemelten fontos az a reflexivitás, mely az önreflexió, önvizsgálat, öntudatosság, a megfelelően tematizált, artikulált és kontextualizált egyéni koncepció fogalmaihoz és gyakorlatához kapcsolódik.

A művészeten nem saját magára utaló, önreflektív tevékenységet értek elsősorban, hanem azt a tudományostól részben különböző, művészenként más és más belső logikára épülő megismerési módszernek tekintem.

A tudományos kutatási protokoll és metodika a művészeti kutatásban nem, vagy csak áttételesen követhető, hiszen az alapvetően különbözik a művészeti kutatástól.

A művész kutatási módszerét, eljárásait szabadon választhatja, és a tudományos kutatással ellentétben a stúdió vagy műtermi a bináris opciók genezismátrixának rendszere eredményeit ez megfelel a tudományos laboratóriumi kísérleteknek, melyeket közvetlenül nem mutatnak be, csak az azok által megszerzett tudást, ezekre alapozott ismeretanyagot, hipotézist publikálják állítja ki, teszi közzé. Amennyiben feltételezem, hogy a művészet egyfajta megismerési mód, akkor ennek révén valamilyen ismeret, tudás szerezhető meg.

A műtárgy hivatott ezt a tudást közvetíteni, vagy annak értelmezése, interpretációja? Ez vajon minden esetben egybeesik az alkotó szándékával?

Mit értünk két vagy több szám legnagyobb közös osztóján? Hogyan határozható meg? Mit értünk két vagy több egész szám legkisebb közös többszörösén? Milyen számot nevezünk prímszámnak? Mikor mondjuk, hogy két vagy több egész szám relatív prím?

Elkins könyve kifejti, hogy a művész-doktorátussal kapcsolatban felmerülő kérdéskör ügyében nincs általános konszenzus. Az általános elvárás bármely disszertációval kapcsolatban — legyen akár PhD vagy DLA értekezés — az, hogy épüljön kutatásra, amely új, meghatározó és fontos tudásanyaggal gyarapítja az adott diszciplínát.

Az olyan tudományok esetén, mint a matematika vagy a fizika, a tudás fogalma nem tűnik kérdésesnek, azonban a vizuális művészet esetében ez nyitott kérdés a modernizmus óta.

De mit nevezhetünk tudásnak ma a művészettel kapcsolatban? A megértés, a kifejezés, a jelentés és az emóció fogalmai merülnek fel, ha művészi tudásról, vizuális tudásról vagy a művész gyakorlati tudásáról beszélünk. A mű ezeket interpretálja, és a befogadó ehhez férhet hozzá, ezt hozhatja fedésbe saját interpretációjával, mely a két réteg transzparenciája miatt sokszor véletlenszerű moaré-mintázatokat eredményez.

a bináris opciók genezismátrixának rendszere

Kiállítási katalógus. Műcsarnok, Budapest, University of Chicago Press, Chicago, Magyarul: Polányi Mihály: Személyes tudás: úton egy posztkritikai filozófiához. Másodjára a vizuális tudást, mely optikai jellegű, a mű matériájának, szubsztanciájának részeként nyilvánul meg, de nem ragadható meg nyelvileg, csak körülírható, analogizálható.

Harmadikként az affektív tudást, mely érzelmi tartalmakat és reakciómódokat aktivizál a vizuális művészet eszközeivel, ez részben, ill. Negyedikként a tételes tudást, mely a logikus gondolkodás struktúráját tükrözi, a tanult és tapasztalt dolgok főként nyelvi fogalmakkal történő egyértelmű kifejezéseit jelenti. Ötödjére a a bináris opciók genezismátrixának rendszere tudást, mely a gyakorlati ismeretek azon fajtáját jelenti, amit cselekedni könnyebb, mint elmagyarázni, például a kerékpározás, korcsolyázás vagy a hangszeres játék ilyen.

a bináris opciók genezismátrixának rendszere

Voltaképpen ez megfelel a habitusnak, melyet a kognitív pszichológia vizsgál manapság. Végül a különleges tudást, mely olyan ismereteket jelent, melyeket megtapasztaltunk és intenzíven élnek memóriánkban, de nincs verbális a bináris opciók genezismátrixának rendszere. Elkins példának egy hegycsúcs meghódítását hozza fel az ilyen ismeretekkel kapcsolatban. A tudásnak a mindennapi életben a tételes tudást tartjuk, a többi fajta ismeretet nem lehet teljességgel szavakba önteni, ezek többsége a logikai keretek közül is kibújni látszik, vagy inkább a verbális nyelvtől eltérő logika szerinti jelrendszer szerint artikulálható csak.

Much more than documents.

A mestermunka és a disszertáció közötti viszony többféle lehet. Hagyományosan a doktori értekezés olyan kutatás, mely az adott művészi gyakorlatra van hatással. Ez lehet művészettörténeti, filozófiai, művészetelméleti megközelítés, vagy ezek ötvözése. Felmerülhet művészetkritikai, vagy természettudományos, gazdasági vagy egyéb bölcsészettudományi megközelítés, de lehet akár technika- vagy innovációtörténeti jellegű kutatás is a disszertáció.

Ha a mestermunka és a disszertáció között szorosabb kapcsolat a bináris opciók genezismátrixának rendszere, egy közös interdiszciplináris keret felállítása szükséges, melyben a két rész juxtapozícióban, de koherens viszonyban van egymással.

a bináris opciók genezismátrixának rendszere

A két elem összeolvadása, együttállása adja az együttes, egyidejű értelmezés különleges lehetőségét. Az a paradox szituáció, melyet a DLA dolgozat problémakörénél Elkins is központi jelentőségűnek gondol, a két kultúra, a humán és reáltudományok közti szakadék Snow-i problematikáját5 kell, hogy áthidalja, azaz feltételeznünk kell egy átjárhatóságot a humaniórák és a reáliák között.

Hogy ez milyen széles, és létezik-e egyáltalán ilyen ösvény, arra próbál meg értekezésem első része választ találni. A tudomány, a kutatás, a tudományos képalkotás új eszközeinek vizsgálatával, ezek művészeti alkalmazásának praxisával foglalkozom a dolgozat második felében, ennek magyar vonatkozásokban jelentős hagyományára alapozva kutatásaimat és művészeti gyakorlatomat.

A médiaművészet korában egy olyan alkotói módszer művelőjeként, mely az analóg és digitális eszközök együttes használatán, a low- és hightech alkalmazások vizsgálatára, ezek együttes, egymást megtermékenyítő felhasználására épül, a médiaarcheológia gyakorlatát kutatom a hazai és nemzetközi szcénában a es évektől kezdődően a kortárs művészet kontextusában. Cambridge University Press, London, Két kultúra elméletében Snow kifejti, hogy a humán, irodalmi műveltség, a kultúra és a művészet, illetve természettudományos műveltség kultúrája között szakadék húzódik, kettéválasztva ezeket a műveltségterületeket.

Megfigyelte, hogy míg az általános műveltséghez például hozzátartozik Shakespeare műveinek ismerete, a termodinamika második főtételét, mely a tudomány legerősebb általános elve, csak alig ismerik humaniórák művelői.

Az atavizmus kifejezés sztereotip negatív jelentés-árnyalatai ellenére pozitív konnotációkkal is feltölthető, amennyiben azt nem a modernista értelmezésnek megfelelően használjuk. Evolúcióbiológiai megközelítésétől indulva, számítógép-programozási jelentésrétegéig eljutva vizsgálom e fogalmat, különös tekintettel a modernizmus korától a mai, a posztmédium korszakának nevezhető időig. Természetesen használom egyrészt a művészettudomány, és ebben jelesül a képtudomány eszközeit és fogalomtárát, másrészt — és módszerem elsődlegesen erre épül — a művész mint kutató szemszögéből igyekszem a felvetődő a bináris opciók genezismátrixának rendszere megválaszolni.

A művészetet és a tudományt a megismerés eltérő formájaként, a világot egyaránt metaforákban értelmező jelenségeknek tekintem. A dolgozatírás közben az elméleti kutatási eredmények folyamatosan új munkák — mely praxisomban gyakorlati stúdió- és laborkísérletek keretében folyó kutatást jelentenek — elkészítésére ösztönöztek, melyek tanulságai visszaforgathatóknak bizonyultak a disszertáció szöveg-szövetébe.

Így több fajtájú és mélységű tudásminőség elkülönítése vált számomra lehetővé. Történet nélküli tudomány Lehet-e a művészet tudomány?

ANGI zeneesztetika

Mielőtt erre feleletet keresnénk, a bináris opciók genezismátrixának rendszere meg a kérdést: — Lehet-e a tudomány művészet? Az itt következő tudománytörténeti, episztemológiai áttekintés során a tudomány és művészet megismerési folyamatainak összevetésére koncentrálok.

Feltételezem, hogy az újkori tudomány kumulatív önképe — mely szerint különböző állításai közötti döntései, választásai feltétlenül szükségszerűek — nem tartható, és ezek a választások a művészi alkotás folyamatában történő választások esetlegességével, a művészi kreativitás folyamatában megnyilvánuló, véletlenszerű intuíciókon alapuló döntésekkel rokoníthatók.

Az ünnep térideje Az ünnep ideje a hétköznapi rend megváltozásának az ideje, az emberi érzékek, képzelet- és gondolatvilág, cselekvések felszabadulnak a mindennapi élet rítusának, ceremóniájának a rendje, kötöttségei alól. Az ünnepi téridő funkciója sokrétű: alkalom és hely az erőgyűjtésre, vagy sorsdöntő akciók befejezésének a szín- és időtere. A fent jelzett állandó kísérőjelenségek mellett az ünne- pi szertartásrend megújítja a kifáradt természeti, társadalmi mechanizmust, minden új ciklusba lép, megújul, újrateremtő- dik. Az ünnep színterei szent helyek, amelyek visszavezetnek a Teremtéshez, az örökkévalóhoz, a mítosz terébe és idejébe Vaillois 2. Ünnep és identitás a Tolnai-szövegben 10 A Tolnai-szöveguniverzum architextusa a lexikon.

Míg egyfelől egyfajta ahistorikus hogyan lehet bitcoinot nevelni határozza meg ezek logikáját, ennek belátásával egyidejűleg vizsgálom másfelől az ilyen választások szociális, történeti beágyazottságát. E beágyazottság az említett döntéseknek, a tudományos és művészeti praxis produktumainak, a felfedezések, az elméletek, és a műalkotások létrejöttének, illetve azok elfogadásának, bármily relatívak kontextuálisan ezek a jelenségek, egyfajta tér- és időbeli keretet ad.

Dolgozatomban az ontológiai és episztemológiai szempontok a meghatározóak vizsgálódásaim során. Az arisztotelészi alapokra épülő keresztény világképet, a földközpontú szférikus kozmosz képét a természettudomány megfigyelései rajzolják át.

a bináris opciók genezismátrixának rendszere

Kopernikusz, Giordano Bruno, Galilei, majd Kepler elméleteit a newtoni mechanika foglalja egységes rendszerbe, mely szerint a világ — és az őt meghatározó mozgásban lévő anyag — a matematika törvényeivel írható le. Már Descartes filozófia munkáiban a matematikai az a módszer, mellyel a tudományokat új alapra helyezte. Ezt tartotta az egyetlen lehetséges, minden tudományra egyformán érvényes módszernek. Descartes-nál a velünk született ideák azok, melyek alapján egyedül helytálló ismeretek birtokába juthatunk világunkról.

Lehet, hogy érdekel