Terminológiai lehetőségek

Az új irányzatok megjelenésében meghatározó szerepet töltött be a számítógépek alkalmazása és az Internet adta lehetőségek. A terminológia magyarországi kutatása az utóbbi két évben lendült fel újra: ezt a fellendülést jelzik például a megszaporodott terminológia témájú publikációk, terminológiai lehetőségek a számos, e témában szervezett konferencia. A terminológiai lehetőségek terminológiai kutatások A magyar terminológia kezdetei a nyelvújítás idejére nyúlnak vissza, amikor elsősorban francia, német, olasz példát követve megkezdődött a nemzeti nyelv megújítása.

A nyelvújítás eredménye nemcsak az volt, hogy létrejött a tudományok és mesterségek magyar nyelven való műveléséhez szükséges szókészlet, hanem az is, hogy kidolgozásra kerültek a terminusalkotás és terminológiai rendezés mind a mai napig többségében helytálló alapelvei.

Ezeken az alapokon folyt például az as évektől a sportnyelv magyar terminusainak kialakítása, valamint az es években a műszaki nyelv terminológiájának fejlesztése. Már a nyelvújítás során kialakult tehát a tudományok és a szakmák terminológiája, a későbbi időszakokban ezeknek a rendszereknek a fejlesztése folyamatosan történt.

intervallum opció

Ennek következtében a magyar nyelv alkalmas az ezredforduló tudományos-technikai szintjén bármely témájú kommunikáció megvalósítására.

Az utóbbi évtizedben azonban számottevően megváltozott a terminológia jellege például a terminusok nyelvváltozat-típusokban elfoglalt helye, az egyes szakmákban játszott szerepük, megnövekedett a terminusok képződésének sebessége és mennyiségükaminek következtében napjainkban a terminológia művelésében több vonatkozásban új helyzet állt terminológiai lehetőségek. Néhány az új helyzet jegyeiből: 1 Az egyre összetettebb fogalmak terminusait szakmai ismeretek felhasználásával lehet létrehozni, és az elnevezés mellett kiemelt jelentőséget kapott a definíció szöveges megadása; 2 A latin, majd a későbbi német nyelvi hatás helyére az angol nyelv lépett: a nemzetközi szavak átvétele különösen a hagyományokkal nem rendelkező új szakmai, tudományos, kereskedelmi, sport, szolgáltató stb.

Előbbire példa az európai együttműködésben folyó szabványosítás, utóbbira pedig a kis nyelvek észt, holland, litván, norvég stb.

Ezeknek a munkáknak az eredményei a modern technikai eszközökkel létrehozott egy- és többnyelvű terminológiai adatbázisok, terminológiai szótárak és ezek kutatási és gyakorlati célokra való elérhetőségének biztosítása.

Kezdőképernyő és szerkesztési elvek

A terminológiai kutatás és fejlesztés szempontjából lényeges a szakmai tudományos, műszaki, közgazdasági, közigazgatási, mezőgazdasági, sport stb. Magyarországon a köznyelvi szövegkorpuszok kialakítása jó ütemben folyik vö. Itt meg kell jegyeznünk, hogy a számítógépek számára történő fogalommeghatározás és a fogalmi viszonyok rendszereinek kiépítése az ontológia nevet viseli.

Legnépszerűbb fordítóiroda Terminológiai adatbázis: tervezzünk, mielőtt fordítunk A fordítás szóhasználata egységes és a megrendelővel egyeztetett lesz, ha a fordítóiroda első lépésként szószedetet készít. A terminológia egy adott szakterület szókincsét jelenti, míg a terminológiai adatbázis angolul termbase, rövidítve TB az e szavakból és kifejezésekből épített kereshető és rendszerezett adatcsomag. A gyakorlatban egy olyan szószedetről van szó, amely egy vagy több nyelven tartalmazza az adott szakkifejezéseket.

Ezeknek a hazai és nemzetközi tendenciáknak az egyre határozottabb megjelenése ellenére az látszik, hogy a hazai állami, szakmai és a nyelvészeti területek érdeklődésében a terminológia fejlesztése nem foglal el jelentőségének megfelelő helyet. Ennek olyan jelei vannak, mint az egymástól elszigetelten folyó vizsgálatok, részletproblémák kutatása, az egységes tudományos elvek hiánya, a publikációs és véleménycsere-lehetőségek szűkös volta, a kérdéskör oktatásban való indokolatlan szerény jelenléte.

Mindezeknek az a következménye, hogy a hazai terminológiai fejlesztés jelenlegi szükségletekhez igazodó tudományos megalapozottsága, szervezettsége, a munkálatok anyagi feltételeinek biztosítása nem kielégítő.

bináris opciók jelzőprogram

A terminológiai rendszerezés szerepe A hatékony kommunikáció alapja az absztrakció során kialakított fogalmak rendszere. A terminusok a fogalmak nyelvi jelölői.

A világról szerzett tapasztalatok csoportosítása, a létező világ egymással kapcsolatban lévő részeinek felosztása kultúra- és nyelvfüggő, a terminológiai terminológiai lehetőségek kultúrák kialakult fogalmi rendszereiben eltérések mutatkoznak. A nyelvi kommunikáció teljes egyértelműsége abban a szélsőséges esetben valósulhatna meg, ha a fogalmak és a nyelvi jelek egyértelmű leképezése mindkét irányban realizálódna, vagyis egy fogalmat egyetlen terminus jelölne, egy terminus pedig csakis egy fogalomhoz kapcsolódna: így sem szinonímia, sem poliszémia nem volna.

add hozzá a trendvonalat a hisztogramhoz

Érdekes módon ma is makacsul tartja magát még egyes nyelvészkörökben is az a nézet, hogy a szaknyelvekben ez a szélsőséges eset megvalósul, vagyis hogy terminológiai lehetőségek szaknyelvekben nincsenek szinonimák, és nincs poliszémia. Holott ez egy olyan ideális eset volna, amely a valóságban nem létezik, és hosszabb ideig nem is volna megvalósítható.

Terminológiai lehetőségek adott nyelvet beszélő közösség egyértelmű kommunikációjának elengedhetetlen feltétele a közösség által ismert és elfogadott nyelvi jelek meghatározott szabályok és normák szerint történő használata. A különböző nyelvek közötti átjárhatóságnak pedig az eltérő fogalomrendszerek pontos ismerete az alapja.

Ebből a rövid összefoglalóból megismerhetők az újítások, az adatbázis felületének megjelenése, szerkezete és használata. A IATE fejlesztésének kezdete a es terminológiai lehetőségek elejére tehető, az uniós intézmények számára től, míg a köznyilvánosság számára óta érhető el. A cél már a kezdetektől egy olyan dinamikus adatbázis létrehozása volt, amely segítséget nyújt az uniós jogszabályok többnyelvű megalkotásában, valamint abban, hogy bárki hozzáférhessen az uniós szakterület validált terminológiai adataihoz. Az adatbázis jelenleg több mint 8 millió terminust tartalmaz, amelyhez több mint 1,2 millió bejegyzés tartozik.

Az emberi gondolkodás a megismerés absztrakciós folyamata során kialakított fogalmak rendszerén alapszik. Egy-egy objektum meghatározó jegyeivel jellemezhető fogalom megjelenítő egységei a terminusok. A terminológia terminusnak jelentései: 1 terminusok, fogalmak és azok viszonyának vizsgálata; 2 terminusok gyűjtésére, leírására, bemutatására, valamint osztályozására és képzésére alkalmazott eljárások és módszerek összessége; 3 egy meghatározott tárgykör logikai rendszeréhez illeszkedő, rendszerezett szókincs Fóris, a.

További jövedelmet keresek, nem az internetet

A terminusok osztályozása többféle szempontból történhet, maga a terminológia azonban csak szinkrón osztályozással és leírással foglalkozik. Sem az terminológiai lehetőségek fogalmi rendszerében, sem a nyelv szókészletében nem mutatható ki meghatározó különbség az évszázadokkal korábban szintén valamilyen elkülönült tevékenység során keletkezett, majd a köznyelvbe bekerült, fogalmakat jelölő szavak és az utóbbi években keletkezett terminusok között. A fa ugyanúgy egy anyagi objektumot terminológiai lehetőségek, mint a molekula, a folyó pedig ugyanúgy mozgó anyagi közeget jelöl, mint az elektromos áram terminus.

Sok félreértésre ad okot az a tény, hogy az ipari fejlődés kezdeti szakaszában rövid idő alatt sok új terminus keletkezett, ezeket a műszaki nyelv különleges képződményeinek minősítették, és terminus technikusnak, szakszónak nevezve a szavak önálló csoportjának tartották őket.

Mivel terminológiai lehetőségek a nyelvi rétegek kölcsönhatása következtében a terminusok döntő többsége átkerült más nyelvváltozatokba, így a köznyelvbe is, ezért elveszett a szakmai tevékenység során kialakult egyes szakmákhoz kizárólagosan kötött jellegük. Napjainkban mind a kutatásban, mind a szakmai tevékenységben a korábbi szakági elkülönülés helyett erős integrálódás alakult ki: nagy feladatok több tudományos és szakmai terület interdiszciplináris együttműködésében oldódnak meg.

Ennek az a következménye, hogy a terminusok rendszerbe foglalását ma már nem a régi eljárás szerint, az egyes szakmák nyelvhasználatához igazodva, hanem a társadalom működése során kialakult nagy témacsoportokhoz igazítva, tárgykörök alapján végzik. Ezért indokolt tehát az a nemzetközi terminológiai irodalomban elfogadott gyakorlat, hogy nem a fogalom keletkezésének nyelvváltozat-típusa szerinti csoportosítást alkalmazzák, hanem az egy tárgykörön belüli fogalmak jelölésére szolgáló nyelvi jeleket nevezik terminusnak vö.

Bessé et al.

Vitafórum a szabványok magyarra fordításáról

Gyakran félreértés övezi a terminusok jelét is. A lexémával történő nyelvi jelölés mellett gyakori a kódokkal, jelekkel, szimbólumokkal való jelölésük, így az ipar, több tudományág és a kereskedelem széles körben alkalmazza ezeket.

Mikor érdemes terminológiai adatbázist használni?

Ennek főbb okai: 1 a terminusok gyors számbeli növekedése miatt a lexémákkal való jelölés egyre nehezebben oldható meg, 2 nehéz a ma keletkező terminológiai lehetőségek fogalmakat egyetlen lexémával egyértelműen megadni. Akár lexéma, akár kód stb. Ez csak látszólag új vonása a terminológiai munkának, hiszen ha jobban megnézzük, látjuk, hogy a korábbi terminusalkotás során is más, ismert szavakkal értelmezték az új terminusokat, csupán a közismert és jóval egyszerűbb fogalmak esetében az írásos rögzítés nem mindig történt meg.

Például a fakalapács mint terminus a már ismert fa és kalapács terminusokkal, illetve azok közismert jelentésével elfedi azt a tényt, hogy az új terminust két régi terminus létező meghatározása segítségével adjuk meg.

A nagyszámú, egymástól megkülönböztethető egyed közötti eligazodást megköny-nyíti, ha a hasonló tulajdonságúakat csoportokba szedjük, majd az egyes terminológiai lehetőségek tulajdonságaik alapján újabb egységekbe rendezzük. Az eljárás véges számú lépése után egy könnyen áttekinthető rendszer áll elő.

Ki készít terminológiai adatbázist?

Ezt az eljárást alkalmazzák sok esetben, például az egyes tudományágak fogalmaik rendszerezésére ilyen például a biológiában vagy a marketingben a taxonómiai osztályozásvagy gyakorlati célokra például az áruházakban az árukészlet áttekinthető elhelyezésére, raktárkészletek nyilvántartásárasőt, az informatikában az ontológiai rendszerek építése, és a dokumentációelemzés és a könyvtári nyilvántartás is hasonló elveken alapul.

A nagyszámú terminus könnyű és gyors használata csak akkor valósítható meg, ha megfelelő csoportosításukat elvégezzük, ennek során meghatározzuk a közöttük terminológiai lehetőségek viszonyokat, majd rendszerbe foglaljuk őket.

Эти мечты, одурманившие сознание, были бесполезны; усилием воли он вернул себя к действительности и к текущим проблемам. Если небо было недосягаемо, а путь по земле - перекрыт, что оставалось. Снова он попал в положение, terminológiai lehetőségek помощи. Ему было неприятно сознавать свою неспособность продвинуться дальше только за счет собственных усилий, но внутренняя честность заставляла примириться с этим обстоятельством. Неизбежно его мысли обратились к Хедрону.

A műszaki és természettudományok terminológiai rendszere folyamatos megteremtése mellett szükség van a humán tudományok, az igazgatás, a gazdaság és minden más összefüggő nagy tevékenységi kör fogalmi és terminológiai rendszerének vizsgálatára, leírására és megfelelő kialakítására. Közismert az Európai Unió erőfeszítése: az igazgatás közös terminológiájának kialakítására tett lépései. Az európai terminológiai lehetőségek adminisztrációs és jogi-közigazgatási terminológia egységes kialakításához például igen sokat tesznek maguk az EU bizottságainál dolgozó fordítók: munkájuk megkönnyítésére és az egységes terminológia megteremtésének elősegítésére napi közvetlen kapcsolatban vannak egy erre szolgáló honlapon és levelezési rendszeren keresztül vö.

  • Www bináris opciós kereskedés pénteken
  • Megújult az Európai Unió terminológiai adatbázisa, a IATE – A Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa
  • Странно, что об этом я помню, а самого человека - .

A nyelvi kommunikáció egyértelműségének azt a feltételét, hogy a használt terminusok jelentése a beszélőközösség tagjai számára ismert és azonos legyen, csak a közös megegyezés alapján elfogadott terminusok és a gondosan kidolgozott terminológiai rendszer biztosíthatja. Ha különböző csoportok azonos fogalmakat más-más, a többiek számára ismeretlen terminussal, vagy különböző fogalmakat azonos alakú terminussal jelölnek, akkor szinonímák és többértelműség keletkezik.

A szinonímák és a többértelműség akkor okoz problémát, ha nem rögzített, hogy az egyes fogalmakat mely nyelvi elemek jelölik, és ha ezek meny-nyisége túllép egy bizonyos határt.

jelek a bináris opciókhoz 2020

A lexikográfiai munkák a nyelvi jel oldaláról közelítenek a kérdéshez: azt vizsgálják, hogy az egyes lexémák tehát csak a nyelvi jelek mely fogalmakat jelölnek különböző tárgykörökben és nyelvváltozatokban szemasziológiai megközelítés. A tömegében egyre növekvő, típusában a szakmai szövegek irányába erősen eltolódó fordítási és tolmácsolási feladatok nehézsége elsősorban nem abból adódik, hogy két nyelv nyelvi jeleit kell egymásnak megfeleltetni, hanem abból, terminológiai lehetőségek mértékben sikerül a forrásnyelvi szövegben adott információt a célnyelv fogalmi és nyelvi rendszerére leképezni úgy is mondhatnánk, hogy tulajdonképpen nem szavakat kell lefordítani, hanem a denotátumot a célnyelvben szokásos módon, a célnyelvi normáknak megfelelően kell megjelölni.

Ezért a fordítás és tolmácsolás során, mint az közismert, a nyelvi ismeretek mellett a szaktárgyi-szaknyelvi ismeretek is szükségesek, és elengedhetetlen a megfelelő, naprakész segédanyagok léte.

  • Bitcoin összeomlás
  • Даже в Диаспаре Олвин не видел такой роскоши, которая открылась его взору, когда внутренняя дверь воздушного шлюза скользнула в сторону.

A fogalmi és terminológiai rendszerek egyidejű leképezésének fontosságát jól mutatja az a tény, hogy szaktárgyak idegen nyelvű oktatását azért nehéz megoldani, mert a szakma két nyelven eltérő fogalmi és terminológiai rendszerét kell összeilleszteni. Az általánosan nemzeti nyelven folyó oktatásba egy-egy szaktárgy idegen nyelven való bevezetése ebből adódóan egyszerre nyelvi és szakmai feladat.

  1. Боюсь, что вчера вечером я до некоторой степени ввел вас в заблуждение, -- весело обратился к ним Олвин.
  2. A legegyszerűbb pénz az interneten befektetés nélkül
  3. Что ж, я думаю, ему лучше отправиться с нами.
  4. Голос Джезерака стих, когда он понял природу своего беспокойства; он криво, насмешливо улыбнулся, изгнав последний призрак Пришельцев.

Terminológiai lehetőségek a hazai idegen típusú létra opciók folyó szaktárgyi oktatás, különösen a kéttannyelvű oktatás, de még határozottabban a határon túl a többségi nyelv környezetében újrainduló magyar nyelvű szaktárgyi oktatás szolgáltat sok példát vö. Szabómihály, ; Péntek, ; Fóris Az első esetre példa a kéttannyelvű gimnáziumok számára készített tankönyvfordítások számos problémája, az utóbbi esetre pedig, hogy az anyaországból átadott szaktárgyi tankönyvek nem oldják meg a nehézségeket, mert nem illeszkednek a többségi nyelvi környezetben élő tanulók által elsajátított szakmai fogalmi rendszerhez.

A problémák megoldásához a speciális célnak megfelelően írott tankönyvek vezetnek. Sokszor előfordulnak olyan esetek, hogy egy fogalom meghatározó jegyeit nem sikerül összegyűjteni, és a meglevő terminus definíciója attól függően változik, hogy éppen abban a közlésben kik és melyik értelmezésben használták. Hosszan lehetne folytatni a hasonló hazai és külföldi példák sorát, amelyek mind azt mutatják, hogy sokan felismerték a terminológiai rendszerépítés és definiálás fontosságát, és saját munkájukban tapasztalják ezek hiányának káros hatásait.

Az első terminológiai lehetőségek idézet — és sok más állítás is — bizonyítja azt is, hogy a szerzők gyakran mást várnak el egy általános fogalom definíciójától, mint amit az természetéből következően tartalmazhat. Az ezzel a módszerrel kialakított rendszer teszi kezelhetővé a fogalmak és a nekik megfelelő terminusok hatalmas sokaságának egyszerű és gyors használatát.

Például aki ismeri az egyes fogalmakat és a fogalmak rendszerét, az a barkochba játékban az általános fogalomtól véges számú lépés után megtalálja a megfelelő szót a magyar szókészlet hatalmas méretű halmazában. Az általános fogalmat jelölő terminus nem tartalmazhatja fajfogalmak jellemzőit, azt az adott fajfogalmat jelölő terminus definíciójának kell megadnia.

Terminológiai adatbázis: tervezzünk, mielőtt fordítunk

A jól felépített terminológiai rendszerben viszont az általános fogalom terminusából kiindulva, néhány lépéssel eljuthatunk az alája tartozó bármely más fogalom terminusához, így azok jellemző jegyeihez is. Az első négy idézett példában az egyik alapvető tévedés az, hogy különböző absztrakciós szinthez tartozó fogalmakat és definíciókat próbálnak összepárosítani.

Ahogy a gyümölcs fogalom definíciójától nem lehet elvárni, hogy a kertünkben termett almáról is részletes felvilágosítást adjon, úgy a terrorizmus általános fogalmát jelölő terminustól sem várható az, hogy egy családot terminológiai lehetőségek betegségével visszaélve fenyegető családtag, vagy fegyveres csoportok nagy terminológiai lehetőségek politikai indítékkal rettegésben tartó terrorizmus eseteit egyaránt részletesen leírja.

A szótárak és az oktatás terminológiai vonatkozásai Az alcímben jelzett terminológiai lehetőségek kérdéskört érdemes részletesebben megvizsgálni, mivel a hazai kiadású szótárak meghatározó szerepet töltenek be a terminusok jelentésmegadásában; az oktatás pedig nagyon sokat tesz a terminológia megismertetésére, a szakmai fogalmak terminusainak elsajátítására, hiszen a szaktárgyi ismeretek közvetítésében a terminusok mint kulcsszavak szerepelnek.

Az volna kívánatos, ha elsőként elkészülnének az egyes szakterületek magyar nyelvű terminológiai adatbázisai, ezek alapján terminológiai szótáraik, majd az ezekben található pontos adatok felhasználásával állítanák elő a különböző általános nyelvi és szakszótárakat.

A magyar viszonyok ismeretében az valószínűsíthető, hogy az esetek többségében ezeknek a terminológiai szótáraknak a kiadása nem lenne nyereséges.

Lehet, hogy érdekel