Valódi lehetőségek az innovatív projektek számára

13 innovációs projekt eredményeit mutatták be a harmadik OTP Startup Partner Program Demo Napján

A második részben azt a kérdést elemzem egy kismintás kérdőíves felmérés, illetve interjúk tükrében, hogy valódi lehetőségek az innovatív projektek számára hatásai érzékelhetők már most a projektnek az iskolákra, a pedagógusokra és a részt vevő diákokra, illetve milyen lehetséges hatásai vannak még, hogyan valódi lehetőségek az innovatív projektek számára, és válhat-e belőle más oktatási rendszerben alkalmazható változáskezelési eljárás. Kutatásom központi kérdése volt az is, hogy a projekt hogyan befolyásolta ténylegesen az iskolák mindennapi gyakorlatát, illetve milyen hatással volt a pedagógusokra és a részt vevő diákokra.

Fontos kérdés, milyen hatásokat lehet megfigyelni, és melyek a potenciális hatások, ez határozza meg ugyanis az OTI-projektnek mint innovációs modellnek az értékét. Támogató iskolai környezet Láthattuk, hogy az OTI-projekt kívül esik a szokásos iskolai gyakorlaton, mivel alapvetően iskolán kívüli program, melyben kevés diák vesz csak közvetlenül részt, és egy-egy iskolából általában csak egy tanár kapcsolódik be a projektbe.

Amikor arról kérdeztem a programba bevont diákokat, tudják-e az iskoláikban, milyen feladataik vannak a projektben, csaknem mindig nemleges választ kaptam. A tanulók szerint az iskolaigazgatók azt talán meg tudnák mondani, hogy diákjaik közül hányan érintettek, de név szerint felsorolni már csak az osztályfőnökök tudnák őket. Az egyik helyi, vezető oktatási tisztviselő szavai arra engedtek következtetni, szándékos lehetett a projekt távol tartása a szokásos iskolai tevékenységektől.

A kérdőívben rákérdeztem, milyen hatással volt a projekt az iskolai életre. A kitöltő tanárok közül csupán három fő érzékelt az iskolában jelentős vagy komoly átalakító hatást, en csekély bingó bináris opciókhoz éppen csekély hatást sem. A válaszokban nem volt szignifikáns különbség a projektbe bevont és nem bevont tanárok között.

Az egyik külsős támogató szerint a projekt sehogyan sem befolyásolta az iskolákat. A projektben részt vevő három iskolában tett látogatásom alapján azonban az volt a benyomásom, hogy bár a projekt az iskoláktól viszonylag elszigetelten működött, mégis hatással volt rájuk.

Mindhárom iskolaigazgató támogatta az ötletet, hogy a projektbe bevont diákok és tanárok mutassák be a program tapasztalatait, eredményeit a projektben részt nem vevő társaiknak.

Rendkívüli tapasztalatokra tettek szert, és más a jövőképük, mint a többi diáknak. Remélem, lesz lehetőségük bemutatni iskolánk többi diákjának, mit csinálnak a projektben. Ennek a projektnek célja van: beszéljenek arról, hogyan igyekszenek elérni ezt a célt.

Beszéljenek a részletekről: mutassák be, milyen lépésekkel haladnak a kitűzött cél felé. Azt tanácsolnám, arról beszéljenek, miért azt a témát választották, amin dolgoznak, beszéljenek az érzelmeikről, s próbálják meg átadni motiváltságukat a többi diáknak, s adják át azt is, miért izgatja ez őket. Például a kimaradt kollégák egyike kijelentette, nem támogatja a diákok részvételét, mert úgy gondolja, káros következményei lesznek az egyetemi felvételi vizsgafelkészülésre. Mikor arról kérdeztem a tanárokat, vannak-e olyan kollégáik, akiknek fenntartásaik vannak az OTI-projekt pedagógiájával kapcsolatosan, 11 fő igennel válaszolt.

Habár sokat hallottam az OTI-projektbe nem bevont pedagógusok nyílt fenntartásairól és idegenkedéséről, mégis az volt a benyomásom az iskolalátogatások és az igazgatókkal készített interjúk alapján, hogy sok iskolában kifejezetten fogékony és támogató a légkör. Nem látják be, melyek a tanulók valódi érdekei.

Ha nem is sikerül majd a felvételi vizsgájuk, akkor is olyan tapasztalatokkal gazdagodnak a projekt által, amelynek döntő hatása lesz a jövőjükre. A feladatunk nem pusztán annyi, hogy egyetemre küldjük gyermekeinket. Hosszú távon kell gondolkoznunk. Örülnék neki, ha minden diákunknak része lehetne hasonló tapasztalatokban. Tizenegyen nem vettek észre számottevő hatást. Másként vélekedtek a részt vevő és a részt nem vevő tanárok: miközben a 12 be nem vont tanár közül csak hárman láttak igazi hatást, addig a 14 bevont tanár közül hatan is úgy gondolták, hogy a projekt erősen formálja az iskolát.

Mikor arról kérdeztük a tanárokat és igazgatókat, alkalmazhatóak voltak-e az OTI-projektben felhalmozódott tapasztalataik a szokásos osztálytermi gyakorlatban, tipikusan valódi lehetőségek az innovatív projektek számára a választ kaptuk, hogy ez az integrált tanulmányok keretei között volt lehetséges.

A japán oktatási minisztérium általános és középfokú oktatásért felelős főigazgatója említette is az integrált tanulmányokat, mint a hivatalos tanterv azon részét, amely hasonló képességeket fejleszt, mint az OTI-projekt. A tanulók válaszai is összecsengtek ezzel.

Arra is akadt példa, hogy az OTI-projekt egyik külsős partnere egy IT-projekt megvalósításában is szerepet vállalt. Ugyanakkor azt is hangsúlyozták, hogy az integrált tanulmányok adta keretek sokkal kevésbé nyitottak, mint az OTI-projekt keretei. Az iskolákra gyakorolt hatás egyelőre elég szerény, s azok a nehézségek és konfliktusok, melyekről értesültem, tovább gyengíthetik a projekt lehetséges hatásait.

A kölcsönös tanulás jelentőségének felértékelődése Az OTI-projekt pedagógiája kapcsán az egyik leggyakrabban hangsúlyozott jellemző a kiegyensúlyozott, kétoldalú kommunikáció tanárok és diákok között. A tanulók gyakran hangsúlyozták, hogy ez valódi lehetőségek az innovatív projektek számára ellentétben áll az iskolával, ahol a tanárok többnyire nem viselik el az egyenrangú kapcsolatokat, és a diákoknak általában nem szabad kérdezniük.

13 innovációs projekt eredményeit mutatták be a harmadik OTP Startup Partner Program Demo Napján

Ez azért fontos, mert ha a felnőttek nem képesek tőlünk tanulni, akkor tanítani sem lesznek képesek minket. A diákok, akikkel beszéltem, mind megerősítették ezt a feltevést, ugyanakkor a részt vevő iskolák igazgatóival készített interjúkból sokkal pozitívabb kép rajzolódott ki.

Mindegyiküknél rákérdeztem, mit szólnak a fentebb idézett tanulói észrevételhez. Válaszaik alapján az a benyomásom, hogy a projekt és a szokásos iskolai gyakorlat közötti pedagógiai szakadék nem olyan mély. Ha diákjaink különleges tapasztalatokkal gazdagodnak, tanulhatunk a prezentációikból, és ez hasznos nekünk, pedagógusoknak. Habár tanárok vagyunk, tanulunk a diákjainktól.

  • A legnagyobb üzleti potenciált képviselő megoldások éles bevezetésének előkészítésére a Program júniusban induló, 6 hónapos, ún.
  • Oktatási változás és innováció Japánban: az OECD-Tohoku iskolaprojekt | Pedagógiai Folyóiratok
  • CHIC KĂśzĂŠp-magyarorszĂĄgi InnovĂĄciĂłs KĂśzpont Nonprofit Kft.
  • Hogyan keressünk finanszírozót az innovációnkhoz? - Computerworld

Akik ezt nem értik, azok belsőleg bizonytalanok. A pedagógusok még az alapfokú iskolában is tanulnak a diákjaiktól. Az internetes pénzkeresésről szóló tanfolyamokról már a diákok tanulásának mélyebb megértését mutatják: ha túl hamar megadjuk a válaszokat, azzal megakadályozhatjuk az alapos tanulást deep learning. Ez ösztönzi arra, hogy több vitát, beszélgetést kezdeményezzen az osztályában. Lásd az alábbi keretes írást.

nyitott demo tőzsdei számla

A tanári tanulás az OTI-projektben A felnőttek nagy tudásúak, tapasztaltak és okosak. Ez az álláspont kockázatkerülésre ösztönöz, s néha még a kíváncsiságtól és megfoszt bennünket. A diákoknak kevés a tapasztalatuk, hiszen fiatalok, azonban megvan még bennük a természetes kíváncsiság.

Velük együtt dolgozva újratanultuk, újjáélesztettük magunkban a kíváncsiságot, s a bátorságot a kockázatvállalásra. Az is jó volt, hogy amikor a felnőttek nem tudtak megegyezni valamiben, csak kerülgették a forró kását az érveikkel, a diákok figyelmeztettek minket, hogy ne húzzuk az időt. A felnőttek gyerekessége előhívta az érettséget a gyerekekből. Például egy hatalmas, a Mars-mezőn felengedett léggömbbel meg fogjuk mutatni, milyen magas volt a szökőárhullám. A diákok bírálhatták a többi csapat javaslatait.

Kiderült, hogy sose csináltak még ilyet. Úgy tűnik, van egyféle kulturális gát is, nehezükre esett bírálni mások munkáját, különösen a barátaikét. Meg kellett tanulniuk ennek a módszereit. Azt tapasztaltuk, hogy meg tudják tanulni. A fentebb idézett tanár, aki az irányítás és passzivitás közötti egyensúlyról beszélt, megjegyezte: a projekt indulásakor semmilyen útmutatást nem kaptak a projekt működtetésére vonatkozóan, s gyakorlatilag mindent saját maguknak kellett kitalálniuk, közösen a diákokkal.

8. lehetőség

Egyszerre kellett új képességeket is megtanulniuk a tanításhoz és a tanulásszervezéshez, és menedzselniük egy programot, számukra ismeretlen pedagógiai környezetben, melyet nyitottság és magas fokú bizonytalanság jellemez. A Ezzel együtt, ha egy olyan témát választottam volna, amit biztonsággal, jól ismerek, a diákjaim nem értek volna el olyan sikereket, mint így, például a zselé készítésével. Mivel kiléptem a komfortzónámból, magam is sok dolgot tanulhattam. Bizony nagy különbség bitcoin árfolyamdiagram a jól lefektetett keretek között megvalósuló projektalapú tanulás és a mi megközelítésünk között.

Ők viszont esetenként látványos változásokról számoltak be mind a tanításról és tanulásról vallott gondolkodásukban, mind a gyakorlati tanári képességeikben. Az tehát a logikus következtetés, hogy bár csak szerény hatást lehetett megfigyelni az iskolákban az OTI-projekt kapcsán, ennél jóval nagyobb változásokat is elindíthatna. Kreatívabb, bizonytalanságot jobban tűrő, magabiztosabb diákok Az kezdettől fogva nyilvánvaló volt, hogy a es párizsi rendezvény megvalósításán túl a projektnek hosszabb távú és ambiciózusabb céljai is vannak.

Ezt csaknem minden interjúalanyom többször ki is mondta: diákok, tanárok, a helyi vezetők, a részt vevő iskolák valódi lehetőségek az innovatív projektek számára és a minisztérium képviselői is. A projektben részt vevő tanulók viselkedésére, képességeire, attitűdjére vonatkozóan nagyon jelentős hatásról számolt be gyakorlatilag mindenki, akivel találkoztam.

A leggyakrabban említett hatás az a rendkívül látványos fejlődés volt, ahogyan a diákok megtanulták kezelni a valódi lehetőségek az innovatív projektek számára tényezőket, a bizonytalan helyzeteket, és egyre inkább feltalálták magukat. A másik gyakran említett új képesség a nagyobb önbizalom, a bátrabb és pontosabb önkifejezés volt.

Lásd az 1. Válaszaik szerint a projektben részt vevő diákok a többieknél jobban tisztában voltak a katasztrófa utáni újjáépítési időszak nehézségeivel, érettebben gondolkoztak, motiváltabbak, kreatívabbak, az órákon aktívabbak voltak, s a helyi közösség életében is tevékenyebben vettek részt, erősebb volt bennük a vállalkozó szellem, és nyitottabban viszonyultak az üzleti szférához.

A diákok bizonyos képességeinek fejlesztése szerepelt az OTI-projekt eredeti céljai között, a tanárokra vonatkozóan azonban nem voltak efféle tervek.

hogyan lehet megtalálni a pénzügyi függetlenség együtthatóját

Ezek összhangban vannak valódi lehetőségek az innovatív projektek számára OECD Az eredeti projektdokumentumban kijelölt tanulói kompetenciák fejlesztése ugyanis olyan pedagógiai eszközök alkalmazását teszi szükségessé, melyhez szükség van bizonyos tanári kompetenciák meglétére.

Ahhoz, hogy elérhessük ezt a célt, a diákok a valódi lehetőségek az innovatív projektek számára életből vett feladatokat fognak kapni, s ezáltal elkerülhetetlenné válik számukra, hogy önállóan kezdeményezzenek és csapatmunkában, egymással együttműködve dolgozzanak. Az a három fő, aki ezzel nem értett egyet, nem volt a projekt résztvevője. Még nagyobb számban 16 fő értettek egyet a pedagógusok azzal az állítással, hogy a projekt eredményeit fel kell használni és el kell terjeszteni, s csupán négy fő vélekedett úgy, hogy nem, valódi lehetőségek az innovatív projektek számára inkább nem.

Mikor idősebbek leszünk, beszélnünk kellene másoknak is erről a projektről, és arról, valódi lehetőségek az innovatív projektek számára tanultunk ennek során. Sok ilyen projektre lenne szükség, ahol a tanulók döntést hozhatnak, és megtapasztalhatják ugyanazt a felelősséget, amit mi megtapasztaltunk, s nemcsak itt, hanem szerte az országban. Sok tanár és diák kifejezetten mondta is, hogy bekapcsolódnának a folytatásba, ami további, a Tohoku régión kívüli iskolák és tanárok bevonására, illetve az eredmények kereskedési jelek kiszámítása irányulna.

Általános volt az egyetértés abban is, hogy az eredeti projektben részt vevő diákok mentorként, facilitátorként vehetnének részt a jövőben megvalósítandó hasonló projektekben.

Hogyan keressünk finanszírozót az innovációnkhoz?

Néhány diák még valódi lehetőségek az innovatív projektek számára új iskola alapítását is felvetette. Láthattuk, hogy az OTI-projektnek eredendően egyáltalán nem volt célja az iskolákra hatni, különösen nem az osztálytermi tanítási gyakorlat szintjén. Az azonban már a legelején is egyértelmű volt, hogy ha a projekt sikeres lesz, és eléri közvetlen célját a es párizsi rendezvény megszervezését a diákok aktív részvételévelaz fölveti majd a kérdést, pedagógiájának van-e relevanciája a japán iskolák, a szokásos tanórák számára.

A projekt tehát nagyszabású pedagógiai kísérletté alakult Japánban. Kikerülhetetlen a kérdés, milyen hatása lehet a szokásos japán tanítási gyakorlatra, s akik szeretnék ezt megújítani, azok tekinthetnek-e a változások elindítójaként az OTI-projektre?

Ez a dilemma egy másikkal is szorosan összefügg: érdemes-e nagy mennyiségű szellemi energiát fordítani az OTI-projekt kimondatlan pedagógiai elveinek konkrét megfogalmazására, a projekt során felhalmozódott pedagógiai tapasztalatok rendszerezésére és közzétételére, hogy mások tanulhassanak belőle, és más kontextusban alkalmazhassák? Ez egyfelől dilemma az elterjesztés szempontjából, azonban dilemma az innovációk kezelésének szempontjából is: kell-e a projektnek erősebb konceptuális, elvi irányítás, vagy hagyhatjuk-e, hogy spontán módon alakuljon tovább, egyedül a közvetlenül kitűzött célt, a párizsi rendezvény megvalósítását tartva szem előtt, nem pedig a távolabbra tekintő pedagógiai megfontolásokat?

Megint csak az a kérdés tehát, vajon egy kialakuló tohokui pedagógiának vagyunk-e a szemtanúi?

  • Az Eavor Technologies innovatív geotermikus rendszert vezet a kereskedelem felé, amely új lehetőséget kínál Alberta energiaszolgáltatási ágazatának Augusztus 21 Az Eavor Technologies innovatív geotermikus rendszert vezet a kereskedelem felé, amely új lehetőséget kínál Alberta energiaszolgáltatási ágazatának Calgary, Alberta,
  • 13 innovációs projekt eredményeit mutatták be a harmadik OTP Startup Partner Program Demo Napján
  • globalgarden.hu :: ELTE Pályázati és Innovációs Központ

S ha igen, van-e ennek relevanciája a tohokui régión kívül? S ha igent mondunk, itt van-e az ideje, hogy rendszerbe foglaljuk ezt a pedagógiát, vagy ez még korai? Ha szisztematikusan leírjuk az OTI-projektben kialakulni látszó új oktatási modellt, annak az a kockázata, valódi lehetőségek az innovatív projektek számára a túl korai rendszerezéssel befolyásolhatjuk, árthatunk a modell további fejlődésének. Ilyen szempontból előny, hogy az OTI-projektet nem pedagógiai innovációként indították melynek célja egy új tanítás- és tanulásszervezési modell megalkotása lett volnahanem támogató programként mely a katasztrófa sújtotta terület rehabilitációját célozta.

Az OTI-projekt nemcsak sajátos — eklektikus — oktatási modellt, új pedagógiát teremtett, hanem kialakított egy új oktatási változási modellt is, mely egy sajátos, a katasztrófa teremtette ideiglenesen fennálló helyzetet használt ki, legfontosabb jellemzője pedig a sok nem szándékos hatás és változás, amit hozott. Mivel 1 a projektnek értékes eredményei lettek, 2 ezek az eredmények az egész japán oktatási rendszer számára relevánsak, s 3 mivel a projektről elképzelhető, hogy a tanulásnak olyan új, innovatív modelljét állítja elő, amely még Japánon kívül is érdekes lehet, el kell gondolkodni azon, mi lesz majd a projekt hivatalos, es lezárulását követően, hogyan lehet az oktatásfejlesztés szolgálatába állítani Japánban és másutt is.

Az interjúkból és a beszélgetésekből a következő öt folytatási lehetőség rajzolódott ki: A teljes megismétlés.

millió gyors módszert készíteni

Ez egyszerűen azt jelentené, hogy megrendeznek egy újabb nagyszabású eseményt egy külföldi nagyvárosban, s a tohokui régióban ezáltal kinevelődik a leendő vezetők második generációja. Ebben az esetben az OTI-projektben legaktívabb diákok, és a helyi vezetőkként bevont tanárok közül néhányan mentori, facilitátori szerepben vehetnének részt az új projektben. Ez nagyarányú magánbefektetést és a regionális oktatási hatóságok támogatását igényelné, és valószínűleg a tohokui iskolák erősebb bevonódását eredményezné.

Kisebb léptékű megvalósítása egész Japánban. Ez kisebb projektek megvalósítását jelentené szerte Japánban, bitcoin alap OTI-projekt pedagógiáján alapulóan, ugyancsak a korábban részt vettek mentorálásával. Ahhoz, hogy az OTI-projekt pedagógiai modellje támogathassa ezeket a helyi kezdeményezéseket, szükség lenne a modell szisztematikus elemzésére és koherens bemutatására. Ez egyben egy új szakmai hálózat létrejöttét is jelentené, ami elősegíthetné a pedagógiai újításokat a japán iskolákban.

A finanszírozást ez esetben a japán oktatási innovációra elkülönített keretből lehetne biztosítani. Mozgalmat indítani, vagy civil szervezetet alapítani.

Ez a forgatókönyv abban az esetben léphetne életbe, ha nem lesz a kormány vagy a regionális hatóságok által hivatalosan támogatott folytatás. Ebben az esetben a legaktívabb diákok és tanárok önkéntes hálózatot alakíthatnának, melyet egyesület, vagy civil szervezet formájában hivatalossá is lehetne tenni.

Egy ilyen egyesületnek vagy szervezetnek lehetne a hosszú távú célja a fentebb és a következőkben vázolt valódi lehetőségek az innovatív projektek számára valamelyikének a megvalósítása. Kísérleti iskola alapítása. Szó esett egy új kísérleti iskola létrehozásáról Fukushima megyében, mely az iskoláztatás új, vonzó módját jelentené azoknak a gyerekeknek, akiket evakuáltak a veszélyesen megnövekedett radioaktív sugárzású területekről.

Ez egy normál iskola lenne, ám különleges minisztériumi szabályozás alá tartozna vagy azon oktatási törvénycikkely szerint, amely lehetővé teszi a MEXT számára a sajátos helyi megoldások engedélyezését, vagy a speciális stratégiai zónákra vonatkozó szabályozás szerint.

Ez különleges lehetőséget adna arra, hogy az OTI-projektben kidolgozott pedagógiai megközelítést a szokásos osztálytermi keretek között is kipróbálják. A módszer elterjesztése és általánossá tétele a rendes valódi lehetőségek az innovatív projektek számára gyakorlatban. Ez kétféleképpen valósulhatna meg: az egyik változatban a projekt ezen elemei a kötelező tanterv részévé válnának, a másik esetben az iskolák szabadon választhatóan alkalmazhatnák ezeket a projektelemeket.

Láthattuk, hogy az IT integrált tanulmányok — sogotekina gakushu mint tantárgy bevezetésével ez elvileg már több mint egy évtizede meg is történt. Azonban ezt a progresszív tantervi innovációt a projektalapú tanítás alkalmazása, kísérleti tanulás, kutatásalapú tanulás és az iskolán kívüli világra, mint tanulási környezetre tekintés kísérő implementációs problémák jól jelzik ennek a megközelítésnek a korlátait. Az IT hatékony bevezetése kifinomult tanulásszervezési technikák alkalmazását teszi szükségessé.

Ezek elsajátítása nem egyszerű. Az ilyen technikákat nem lehet előírásokkal, szabályozásokkal bevezetni, fokozatosan terjedhetnek csak el, abban az ütemben, ahogy a pedagógusok el tudják sajátítani a technikák alkalmazásához elengedhetetlenül szükséges komplex tanítási képességeket. Az ilyen magas szintű, kifinomult tanítási képességeket igénylő tanítási-tanulási technikák hivatali elterjesztése mindig hordoz kockázatokat.

bináris opciók cikk-cakk stratégia

Erre példa, hogy az integrált tanulmányokra fordítandó időt a tanárok — nagyon gyakran — szabálytalanul az egyetemi vizsgákra való felkészítésre fordítják Bjork, Azonban az utóbbi években két reformciklus között több teret kaptak a kis lépésekkel megvalósuló tantervi változások, a MEXT különböző ügyosztályai által támogatott innovációs lépéseknek, illetve a kísérleti iskoláknak nyújtott nagyobb támogatásnak köszönhetően.

Azonban a tantervi kísérletezés egyre népszerűbb gyakorlata nem változtatta meg a tantervi reformról való hivatalos gondolkodást.

Oktatási változás és innováció Japánban: az OECD-Tohoku iskolaprojekt

Ez a környezet nem kedvez plusz opton bináris opciók magas szintű tanítási képességeknek, az alapjaiban új viselkedést igénylő, komplex és kifinomult oktatási gyakorlatoknak például a részben iskolán kívül megvalósuló projektalapú tanulásnak. Valódi lehetőségek az innovatív projektek számára ilyen kontextusban az általános elterjesztéssel számoló forgatókönyv az 5.

Ez összevág a valódi lehetőségek az innovatív projektek számára újjáépítési irányelvekben foglaltakkal, melyek a tapasztalatokból való tanulás fontosságát hangsúlyozzák. Minden lehetséges forgatókönyvet alapos elemzésekkel kellene alátámasztani, és egyben mindegyik tárgya is lehetne egy ilyen elemzésnek.

Lehet, hogy érdekel